Toutes les options d'accessibilité du site CM CIC | Raccourci vers le menu de premier niveau | Raccourci vers le menu de second niveau | Raccourci vers le contenu principal | Raccourci vers le formulaire d'identification | Raccourci vers la recherche | Raccourci vers le pied de page


POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
AXXES
Ostatnia aktualizacja 03 grudnia 2020 r.


1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest AXXES, uproszczona spółka akcyjna, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek w Lyonie pod numerem 482 930 385, z siedzibą pod adresem 15, rue des Cuirassiers - 69003 Lyon.


2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe dotyczące użytkownika:
- Dane identyfikacyjne (np. nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu);
- Dane dotyczące połączenia i lokalizacji (np. adres IP, dzienniki połączeń, geolokalizacja);
- Dane handlowe (np. wymiana z działem obsługi klienta, dane niezbędne do świadczenia subskrybowanych usług lub do zarządzania relacjami z klientami, do przeprowadzania badań satysfakcji, statystyki);
- Dane bilingowe (np. metody i historia płatności, dane transakcji, faktury);
- Dane behawioralne (np. subskrybowane lub przewidywane usługi, zachowanie na stronach internetowych i w narzędziach (przeglądane strony, czas trwania połączenia, liczba konsultacji));
- Dane rekrutacyjne (np. CV, list motywacyjny) ;
- Dane związane z życiem osobistym i zawodowym (np. rejestracja na wydarzenia, referencje pracowników).

Gromadzone są tylko te dane osobowe, które są ściśle niezbędne do celów opisanych poniżej.


3. JAKIE SA CELE PRZETWARZANIA DANYCH?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- Zarządzanie relacjami z użytkownikiem, w tym relacjami z klientami;
- Wykonanie lub świadczenie zakontraktowanych usług;
- Operacje związane z realizacją kampanii marketingowych i organizacją eventów;
- Lepsza znajomość swojego profilu, analiza behawioralna ;
- Pobieranie plików ;
- Personalizowanie naszych usług do profilu użytkownika i ulepszanie jego doświadczeń;
- Zarządzanie rozliczeniami ;
- Statystyki, analizy i pomiary oglądalności ;
- Tworzenie anonimowych danych statystycznych i informacji na temat zachowania użytkowników dróg i stanu ruchu na autostradach;
- Badania satysfakcji z naszych usług;
- Poprawa i optymalizacja jakości naszych usług i strony internetowej;
- Zarządzanie prawami i wnioskami o korzystanie z praw obywatelskich;
- Informacje o produktach, które posiadasz;
- Zarządzanie działaniami rekrutacyjnymi.


4. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
- Na podstawie Państwa zgody ;
- W kontekście wykonania umowy ;
- Do celów uzasadnionych interesów ;
- W celu zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i regulacyjnymi.


5. KIM SA ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są, w zależności od sposobu przetwarzania, następujące osoby
- Usługi wewnętrzne AXXES;
- Dostawców usług działających w naszym imieniu dla celów wymienionych powyżej;
- Przedsiębiorstwa koncesjonariusze sieci drogowych, na których świadczone są usługi;
- Partnerom handlowym firmy AXXES w ramach wyżej wymienionych celów, z zastrzeżeniem, że przekazywane dane geolokalizacyjne są zawsze anonimowe.

Dane te nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku zobowiązujemy się jednak do zapewnienia, że takie przekazywanie danych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przepisami zapewniającymi odpowiedni i równoważny poziom ochrony.


6. JAK DLUGO BEDA PRZECHOWYWANE TWOJE DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetworzone.

Domyślnie :
- Konto klienta dostępne poprzez strefę klienta nie jest przechowywane dłużej niż trzy (3) lata od ostatniego połączenia;
- Dane karty kredytowej, jeśli są wymagane, są przechowywane tylko przez czas niezbędny do zakończenia transakcji;
- Dane dotyczące połączeń, nawigacji i ruchu nie są przechowywane dłużej niż jeden (1) rok.
- Dane dotyczące połączeń z Aplikacjami mobilnymi nie będą przechowywane dłużej niż przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.
- Dane o połączeniach, geolokalizacji i ruchu zebrane podczas korzystania z Aplikacji mobilnej są przechowywane na Terminalu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, przez okres dwóch (2) miesięcy.

Dane osobowe są jednak przechowywane przez dłuższy czas w formie archiwów, jeśli wymagają tego obowiązki prawne i regulacyjne lub jeśli jest to konieczne ze względu na obowiązujące przepisy o przedawnieniu, w celu dochodzenia naszych praw, gdy nie jest możliwe dostarczenie tego dowodu w inny sposób.

Gdy Państwa Dane Osobowe nie będą już potrzebne do celów lub do celów archiwizacji, aby spełnić nasze zobowiązania prawne lub do celów obowiązujących przepisów o przedawnieniu, zapewnimy ich całkowite zniszczenie lub anonimizację.


7. JAKIE SA TWOJE PRAWA DOTYCZACE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa prawa dotyczące danych osobowych są następujące:
- prawo bezpośredniego dostępu; mają Państwo prawo do uzyskania informacji w sposób zwięzły, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny o sposobie przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
- prawo do zapytania; mają Państwo również prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, do uzyskania dostępu do takich danych osobowych.
- prawo do sprostowania; użytkownik ma prawo do uzyskania sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących użytkownika. Masz również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących Twojej osoby, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
- prawo do usunięcia danych - z tego prawa można skorzystać w zakresie, w jakim nie koliduje to z realizacją umowy lub naszymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi;
- prawo do ograniczenia jednej lub więcej operacji przetwarzania danych osobowych ;
- prawo do zmiany i/lub wycofania, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie danych osobowych opartej wyłącznie na Państwa zgodzie;
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ;
- prawo do przenoszenia danych osobowych.

Mają Państwo również prawo do określenia ogólnych i/lub szczegółowych wytycznych dotyczących losu Państwa danych osobowych oraz sposobu, w jaki chcieliby Państwo, aby Państwa prawa były wykonywane po Państwa śmierci.

Aby mieć pewność, że informacje, które posiadamy na Państwa temat są zawsze dokładne, zalecamy regularne aktualizowanie Państwa danych osobowych.

Możesz złożyć wniosek o skorzystanie z praw dotyczących Twoich danych osobowych, kontaktując się z nami:
- pocztą elektroniczną na adres data-privacy@axxes.fr ; lub
- Pocztą, pisząc do Axxès SAS, do wiadomości DPO, 15 rue des Cuirassiers, 69487 Lyon Cedex 03.

Mają Państwo również możliwość bezpłatnego zarejestrowania się na liście sprzeciwu wobec marketingu telefonicznego, znanej jako Bloctel, która jest zarządzana przez firmę Opposetel w ramach delegacji usług publicznych.

W przypadku niezadowolenia mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu:
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 53 73 22 22


8. JAK SKONTAKTOWAC SIE Z NASZYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH (DPO)?

Mogą Państwo skontaktować się z naszym DPO :
- pocztą elektroniczną na adres data-privacy@axxes.fr; lub
- pocztą, pisząc do Axxès SAS, do wiadomości DPO, 15 rue des Cuirassiers, 69487 Lyon Cedex 03.


9. CO Z CIASTECZKAMI?

Pliki cookie i inne znaczniki mogą być instalowane i/lub odczytywane w przeglądarce/terminalu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej/aplikacji.

Pliki cookie umieszczone przez firmę AXXES umożliwiają nam personalizację zawartości strony/aplikacji, analizę ruchu na stronie/aplikacji, sporządzanie statystyk użytkowania oraz poprawianie Państwa doświadczenia na stronie/aplikacji. Niektóre informacje są udostępniane partnerom firmy AXXES. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie umieszczanych przez firmę AXXES na twardym dysku swojego komputera/terminala poprzez zmianę tego dostępu w ustawieniach. Każda dezaktywacja pociąga za sobą odmowę użytkownika na umieszczanie przedmiotowych plików cookie. Te pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte przez użytkownika Internetu (więcej informacji na temat plików cookie: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies lub https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookies-et-autres-traceurs)


Zgodnie z zaleceniami CNIL, maksymalny czas przechowywania plików cookie wynosi maksymalnie trzynaście (13) miesięcy od ich pierwszego umieszczenia w terminalu Użytkownika, podobnie jak czas ważności zgody Użytkownika na wykorzystanie tych plików cookie. Czas życia plików cookie nie jest przedłużany przy każdej wizycie. Zgoda użytkownika musi zatem zostać odnowiona na koniec tego okresu.

10. JAKIE SRODKI BEZPIECZENSTWA ZOSTALY WDROZONE?

Jako administrator danych podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zachować bezpieczeństwo i poufność danych, a w szczególności, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione osoby trzecie. W tym celu wdrażamy wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostosowany do ryzyka. Ponadto zapewniamy, że nasi podwykonawcy przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.


11. CO ZE ZMIANAMI W TEJ POLITYCE?

Polityka ta ma na celu ewolucję i dlatego może ulec zmianie. W przypadku drobnych modyfikacji, nowa polityka zostanie umieszczona na stronie w dedykowanej sekcji. W przypadku istotnych zmian dotyczących, na przykład, celów lub wykonywania Państwa praw, zostaną Państwo o tym poinformowani.